Pseudosphromenus dayi

Foto © K.H. Rossmann

Pseudosphromenus cupanus Kovalam Männchen

Foto © K.H. Rossmann